×
Webshop for private

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

1 Generelt

1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer leveret af A/S Ovethi, Dansk Dæk Service.

1.2 Specielle betingelser eller specifikke krav til det købte fra købers side, anført f.eks. i købers generelle købsbetingelser i købers ordreafgivelse eller stadfæstelsesskrivelse er ikke bindende for A/S Ovethi, medmindre A/S Ovethi skriftligt har erklæret sig indforstået med nævnte krav.

2 Produktinformation

2.1 De i A/S Ovethi og selskabets leverandørers kataloger og prospekter anførte illustrationer, mål, vægt og lignende angivelser er uden forbindende for A/S Ovethi, medmindre købsaftalen konkret henviser til sådanne oplysninger og data.

3 Rådgivning

3.1 Al rådgivning, der ikke snævert relaterer sig til det købte er fra A/S Ovethis side udelukkende af vejledende karakter og kan derfor ikke påføre A/S Ovethi et rådgiveransvar.

4 Priser

4.1 Hvis ikke andet er udtrykkeligt aftalt og bekræftet af A/S Ovethi, bliver køber faktureret i henhold til A/S Ovethis gældende listepriser pr. leveringsdato for varerne. Priserne er bruttopriser ekskl. hjælpematerialer og afgifter af enhver art, herunder miljøafgift, og ekskl. moms.

5 Ordrer

5.1 En endelig købsaftale er først indgået, når A/S Ovethi enten har fremsendt en skriftlig ordrebekræftelse til køber eller leveret det købte, hvad der af disse tidsmæssigt måtte komme først.

5.2 Oplyste leveringstider er i ethvert tilfælde skønsmæssigt anslået og er uden forbindende for A/S Ovethi, hvis ikke andet er skriftligt aftalt. A/S Ovethi tager forbehold overfor force majeure og andre forhold, der er uden A/S Ovethis indflydelse og kontrol og som kan medføre en forsinkelse af leverancerne.

5.3 Forsinket levering berettiger ikke køber til erstatning, men køber er berettiget til ved en forsinkelse på grund af force majeure i mere end 30 dage at annullere en ordre.

6 Levering

6.1 Levering sker enten ved A/S Ovethis egne biler eller ved leverancer med fremmed transportør. Dette aftales i hvert enkelt tilfælde.

6.2 Ved levering med egne biler er leveringen DDP.

6.3 Ved levering med anden transportør er leveringen EXW A/S Ovethis adresse. I så fald anses levering for gennemført, når det købte er overgivet til en af køber beskikket person eller overgivet til en transportør.

7 Forsendelse

7.1 Ved transport med fremmed transportør sker forsendelsen for købers regning og risiko.

7.2 Hvis der ikke er givet en skriftlig instruks, vælger A/S Ovethi transportør og transportmåde.

7.3 Transportskader er A/S Ovethi uvedkommende og skal anmeldes direkte til den pågældende transportør.

8 Returnering

8.1 Returnering af varer kan kun ske DDP til A/S Ovethis adresse og kun mod forudgående skriftlig aftale under forudsætning af, at varen er ubrugt og i original emballage.

8.2 Returnerede varer krediteres med 90% af købsprisen.

8.3 Varer der er leveret i henhold til fast ordre kan ikke returneres. (Skaffevarer tages ikke retur).

9 Betaling

9.1 Betaling for det leverede er 20 dage, hvis ikke andet er aftalt.

9.2 Ved for sen betaling påløber forhalingsrenter fra forfaldsdagen til de til enhver tid gældende satser, pt. 2% pr. påbegyndt måned. Herudover pålægges et rykkergebyr stort kr. 100,00 ved 1. rykker og kr. 200,00 ved 2. rykker.

10 Mangler og reklamationer

10.1 Køber er pligtig til straks ved modtagelsen at sikre sig, at leverancen er uden fejl og mangler.

10.2 Reklamationer over mangler og mængdeangivelse må ske inden 8 dage efter varens modtagelse.

10.3 Kan der påvises mangler eller fejl i mængdeangivelsen på det leverede, påtager A/S Ovethi sig efter eget skøn inden for Danmarks grænser:

  • enten uden beregning for køber at ombytte den/de mangelfulde varer.
  • eller uden beregning for køber at udbedre manglen.
  • eller at yde købe forholdsmæssigt afslag i prisen for manglen.
  • eller at kreditere mangelfulde varer efter at køber efter aftale med A/S Ovethi for A/S Ovethis regning har sendt de defekte varer retur.

11 Ansvar for fejl og mangler

11.1 A/S Ovethi er ansvarlig for konstruktions-, fremstillings- og materialefejl på det leverede i det omfang og i den periode, som de respektive producenter er ansvarlige overfor A/S Ovethi og maksimalt i 12 måneder fra leveringsdagen.

11.2 A/S Ovethis ansvar bortfalder, hvis varen har været udsat for fejlagtig montering, mangelfuld vedligeholdelse eller behandling, der ikke er i overensstemmelse med A/S Ovethis eller producentens anvisninger.

11.3 A/S Ovethis ansvar dækker ikke følgeskader, driftstab, omkostninger i forbindelse med afmontering og forsendelse af defekte varer samt andre indirekte udgifter for køber.

11.4 Et eventuelt krav vil aldrig kunne overstige fakturaprisen ekskl. moms for de varer eller ydelser, der er mangelfulde.

12 Produktansvar

12.1 I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser gælder følgende vedrørende A/S Ovethis produktansvar:

12.2 A/S Ovethi er ikke ansvarlig for person- eller tingsskader eller skader på fast ejendom forvoldt af det leverede, medmindre det dokumenteres, at skaden skyldes fortsæt eller grov uagtsomhed udvist af A/S Ovethi eller andre, som A/S Ovethi har ansvaret for.

12.3 A/S Ovethi er ikke ansvarlig for formuetab, herunder driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.

12.4 I den udstrækning A/S Ovethi måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde A/S Ovethi skadesløs i samme omfang, som A/S Ovethis ansvar er begrænset efter det ovenfor anførte.

12.5 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar, skal denne part straks underrette den anden part herom.

12.6 A/S Ovethis ansvar kan i intet tilfælde overstige fakturaprisen for det skadeforvoldende produkt.

12.7 A/S Ovethi og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grund af en skade, der påstås forårsaget af materialet. 

13 Force majeure

13.1 Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er A/S Ovethi ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for A/S Ovethis kontrol. Eksempler - men ikke udtømmende - på force majeure er usædvanlige naturforhold, oversvømmelser, krig, optøjer, terror, hærværk, arbejdsstridigheder, eksport- og importindskrænkninger, valutarestriktioner, restriktioner af driftsmidler, anbefalinger fra myndigheder om sundhedskriser, epidemier eller lignede og mangel på eller forsinkelse af varer fra underleverandører, som skyldes de i dette punkt nævnte omstændigheder.

14 Særlige betingelser

14.1 Alle afvigelser fra ovennævnte almindelige salgs- og leveringsbetingelser skal altid aftales skriftligt.

14.2 Såfremt der i tilbud angives særlige betingelser, er disse altid gældende, selvom de måtte afvige fra ovenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

15 Værneting

15.1 Byretten i Odense er aftalt som værneting i første instans. A/S Ovethi er dog tillige berettiget til at sagsøge køber ved dennes hjemting.

15.2 Alle tvister, der udspringer af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved anvendelse af dansk ret.

02/2024

 

Spørg os -
vi kontakter dig

Ønsker du at blive kontaktet, kan du skrive dit navn og telefonnummer i felterne herunder. Så kontakter vi dig hurtigst muligt!